This website is available in portrait view mode only.

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

เราคือผู้นำทางด้านนวัตกรรมทางความคิด ที่สร้างแนวคิดใหม่ของการใช้ชีวิตทั้งในวันนี้และในอนาคต เรานำเทคโนโลยีมาออกแบบให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติเพื่อสร้างผลดีให้กับทุกครอบครัว เพื่อนมนุษย์และสังคม
การอนุรักษ์พลังงานของที่อยู่อาศัย
คุณภาพชีวิตที่ดีของการอยู่อาศัย
พฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้อยู่อาศัย
วีดีโอ MQDC
ค้นหาความสุขที่แท้จริง E...
ข่าวกิจกรรม
RISC ต้อนรับคณะสถาปัตย...

วันที่ 30 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัต...
RISC ต้อนรับ SCG

วันที่ 24 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคุณอานนท์ พูกกะณะสุด ผู้บริหาร SCG พร้อมคณะทำงานว...